Ochrana osobních údajůVaše údaje jsou v naší firmě v naprostém bezpečí, níže se o tom sami můžete přesvědčit

Ochrana osobních údajů

Obecná informační povinnost

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je společnost:

Logaritma s.r.o.
IČO: 27833631      Moravičany 373, 789 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78753
telefon: 583 031 960      email: Logaritma@logaritma.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“).

Zpracovávání Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především z důvodu plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněného zájmu zaměstnavatele a uděleného souhlasu subjektu údajů.

Plnění smlouvy – veškeré Vaše identifikační a osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění pracovně-právních smluv. Bližší specifikace osobních údajů zpracovávaných z titulu plnění smluv je uvedena ve směrnici GDPR PLS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na intranetu společnosti.

Právní povinnost – informace, které musí zaměstnavatel zpracovávat a uchovávat, neboť mu to ukládá zákonná legislativa ČR. Bližší specifikace veškerých údajů zpracovávaných z titulu právní povinnosti je uvedena ve směrnici GDPR PLS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na intranetu společnosti.

Oprávněný zájem – veškeré informace a osobní údaje, nezbytně nutné pro ochranu majetku, osob a zneužití důvěrných informací a know-how. Bližší specifikace veškerých údajů zpracovávaných z titulu oprávněného zájmu je uvedena ve směrnici GDPR PLS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na intranetu společnosti.

Souhlas – účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.

3. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce (PLSM-R-002) či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů (PLS-Doc-001) a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme (PLS-Doc-002)
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné (PLS-Doc-003)
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy (PLS-Doc-003)
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci (PLS-Doc-004)
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají (PLS-Doc-005)

Svá práva můžete uplatnit postupem, uvedeným ve směrnic PLS-SM-001.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www.uoou.cz

6. Kde se dozvíte více ?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na sekretariát společnosti, tel. 583 031 960,
popřípadě e-mail: Logaritma@logaritma.cz, nebo na odpovědnou osobu v otázkách GDPR: statutárního ředitele společnosti.